Často kladené dotazy (FAQ)

Proč právě factoring?

Jedná se o efektivní řešení peněžních toků Vaší společnosti, zejména když pracujete s odloženou splatností, kterou dnes vyžaduje většina odběratelů. Factoring Vám nabízí možnost využít prodlouženou platební podmínku jako výhodu před konkurencí.
Další výhodou je, že při využití pojištění je riziko nezaplacení odběratele kryto až do výše 85 % pohledávky. V neposlední řadě ušetříte náklady na administrativu, neboť správu, upomínání a případně i vymáhání pohledávek za Vás ve spolupráci s pojišťovnou přebíráme my.

Pro koho je factoring vhodný?

Standardně pro obchodní a výrobní firmy od menších po korporátní, s pravidelnými opakovanými dodávkami několika stálým odběratelům, se splatností od 30 do 90 dnů (výjimečně i delší) a s ročním obratem na factoringovém účtu ve výši alespoň 10 milionů korun. Obrat s jedním odběratelem by neměl být vyšší než 30 % celkového objemu spolupráce, neměly by existovat vzájemné zápočty a fakturace nemůže být zálohová. Společnost by měla mít alespoň roční historii a uspokojivou finanční situaci.

Kdy je pro moji firmu vhodný tuzemský factoring?

Když dodáváte zboží nebo služby na otevřený účet v tuzemsku. Jedná se o účinný nástroj k vylepšení peněžních toků a ke snížení rizika nezaplacení odběratelem.

Kdy je pro moji firmu vhodný exportní factoring?

Když vyvážíte zboží nebo služby na otevřený účet v zahraničí. Stejně tak jako v případě tuzemského factoringu se jedná o účinný nástroj k vylepšení peněžních toků a ke snížení rizika nezaplacení odběratelem. Díky členství v mezinárodní síti Factors Chain International (FCI) zajišťujeme exportní factoring na nejvyšší možné úrovni. V případě nezaplacení zahraničním odběratelem svým klientům uhradíme plnou výši hodnoty faktury.

Budete mi monitorovat i zahraniční pohledávky?

I na to jsme připraveni. Naši vysoce specializovaní pracovníci klientského servisu pro export komunikují s odběratelem, s factoringovou společností v zahraničí, upomínají, inkasují a spravují pohledávky našich klientů.

Kdy je pro moji firmu vhodný importní factoring?

Když nakupujete zboží či služby u zahraničního dodavatele na otevřený účet s delší platební podmínkou (30 až 90, výjimečně 120 dnů).

Jaké služby zahrnuje factoring?

Je to financování, správa, inkaso, případné upomínání odběratele nebo pojištění pohledávek. Můžeme převzít riziko nezaplacení odběratelem jak v tuzemsku tak v zahraničí. Díky našemu členství v mezinárodní síti Factors Chain International (FCI) v případě exportního factoringu až do 100 % nominální hodnoty pohledávky.

Jak přesně factoring funguje?

Klient dodá zboží nebo poskytne služby svému odběrateli. Na faktuře, jejíž jedno vyhotovení získává odběratel a druhé současně my, uvede tzv. cesní klauzuli, která informuje o postoupení pohledávky a směrování platby odběratele na účet factoringové společnosti. Klientovi vyplatíme tzv. předfinancování zpravidla ve výši 70–90 % nominální hodnoty pohledávky. Zbylá část pohledávky je vypořádána po zaplacení odběratelem.

Co když bude odběratel v prodlení s úhradou svého závazku?

Díky našemu zkušenému klientskému servisu, telefonnímu centru a propracovanému systému jsme schopni odběratele upomínat jak písemnou tak telefonickou formou.

Co když odběratel nezaplatí vůbec?

V takovém případě je důležité, jaká forma spolupráce je nastavena. U regresního factoringu je pohledávka po uplynutí regresní doby (standardně 90 dnů po splatnosti) postoupena zpět na Vaši společnost (nedohodneme-li se na pokračování vymáhání). Pokud jsou pohledávky zajištěny pojišťovnou, nebo jsou odkoupeny naší společností bezregresně, pak bývá Vaše riziko zajištěno do předem dané výše, zpravidla do 85 % nominální hodnoty pohledávky, výjimečně až do výše 100 %.

Ověřujete bonitu mých odběratelů?

Ano, ve spolupráci s útvarem risku Komerční banky a u bezregresní formy factoringu také ve spolupráci s pojišťovnou.

Změní se nějak vztah naší firmy a našich odběratelů?

Pro Vaše odběratele se změní způsob placení. Budou jej realizovat na účet factoringové společnosti. Stejně tak jí budou hlásit případné obchodní spory, reklamace a obdržené dobropisy.

Co se rozumí pojmem zajištění rizika?

Prověříme možnost pojištění odběratele u některé z pojišťoven, která v případě platební neschopnosti nebo platební nevůle odběratele kryje riziko až do výše 85 % hodnoty pohledávky.

Co musím udělat, když mám zájem o službu factoring?

Lze začít právě teď a on-line. Do formuláře Žádost o spolupráci uvvedete základní údaje o Vaší společnosti a o jejích odběratelích. Informace jsou přesměrovány na našeho obchodního manažera, který má na starost Váš region. Ten si s Vámi domluví osobní jednání, na kterém Vám přiblíží princip factoringu, zodpoví Vaše dotazy a nabídne Vám službu přizpůsobenou Vašemu specifickému obchodnímu případu.

Na jak dlouho se uzavírá smluvní vztah?

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s oboustrannou výpovědní lhůtou 1 měsíc.

Kdy mohu začít čerpat finanční prostředky?

Po podpisu factoringové smlouvy je možné okamžitě začít postupovat nové pohledávky. Za předpokladu splnění příslušných náležitostí vyplácíme finanční prostředky do tří pracovních dnů. Obvykle jsou na účet klienta připsány do druhého dne, má-li účet vedený u KB, lze je připsat i týž den.

Kolik peněz dostanu po dodání zboží nebo služeb?

Takzvané předfinancování se pohybuje mezi 70 a 90 % hodnoty faktury.

A kdy získám zbývající část platby?

Po připsání platby odběratele na účet Factoringu KB, případně když nastanou podmínky, za kterých jsme povinni klientovi zaplatit bez ohledu na platbu od odběratele. Z této platby (tzv. dofinancování) si započteme poplatky dle factoringové smlouvy.

Je nutné nějaké zajištění poskytnutého financování?

V případě regresního factoringu bývá standardně k zajištění využívána směnka. U ostatních produktů další zajištění nebývá požadováno.

Kolik skutečně zaplatím?

Náklady jsou závislé na rozsahu služeb, které klient požaduje. Standardně se skládají ze dvou složek. Je to factoringový poplatek (provize), tj. náklady na celkovou administrativu a správu pohledávek, a úroky, tj. roční úrok z financované částky. Obě položky se vyjadřují v procentech. Do celkové ceny je třeba započítat i případné poplatky dle sazebníku, např. poplatek za internetovou aplikaci eFactoring nebo bankovní poplatky. Celkový náklad se zpravidla pohybuje v rozpětí od 1 do 2 % z factoringového obratu.

Proč bych se měl rozhodnout pro factoring místo úvěru?

Výhodou factoringu oproti úvěru není pouze operativnost, s jakou svým klientům můžeme poskytnout rychlé financování. Jeho samozřejmou a nedělitelnou součástí jsou zejména služby. Je to správa pohledávek, inkaso, upomínání odběratelů a hlavně možnost pojištění pro případ jejich platební neschopnosti nebo nevůle.

Jakým způsobem dochází k postupování pohledávek?

Pro klienty je připravena možnost postupování pohledávek prostřednictvím špičkově zabezpečené internetové aplikace eFactoring. Tato forma urychluje financování a zároveň snižuje administrativní zátěž.

Mohu svoje pohledávky sledovat on-line?

Ano, vše probíhá v aplikaci eFactoring, která je non-stop přístupná pomocí certifikátu a hesla. Umožní Vám kontrolovat postoupené pohledávky, platby od Vašich odběratelů, výši Vašich limitů financování vůči jednotlivým odběratelům, jednoduše získávat veškeré potřebné informace.

Proč mám na českém trhu volit právě Factoring KB?

Protože od svého založení v roce 1997 nasbíral mnoho zkušeností na domácím i zahraničním trhu. Od počátku patří do Finanční skupiny Komerční banky jako její 100% dceřiná společnost a od roku 2002 též do skupiny Société Générale (SG). Spolupráce napříč skupinou v tuzemsku i v zahraničí mu poskytuje velkou konkurenční výhodu. Velmi úzce spolupracuje s Komerční bankou např. v oblasti řízení rizik. Další silnou stránkou je členství Factoringu KB v jedné z největších sítí factoringových společností na světě Factors Chain International (FCI) s více než 200 členy ve více než 60 zemích světa. Factoring KB je navíc zakládajícím členem Asociace factoringových společností v České republice a také členem České leasingové a finanční asociace.

  


Vyhledávání

Hlavní navigace