Hlavní stránka Produkty Exportní factoring

Exportní factoring

Co je to EXPORTNÍ FACTORING

Exportní factoring představuje odkup, financování, správu a inkaso krátkodobých pohledávek, které vznikly na základě dodávek zboží i služeb zahraničním odběratelům.

Zboží je dodáváno s odloženou splatností bez zajištění platebním instrumentem. Aby bylo možné s jistotou předejít finančním ztrátám způsobeným platební neschopností obchodního partnera, může být exportní factoring realizován také systémem dvou faktorů nebo s pojištěním.

V případě systému dvou faktorů naše společnost jako člen FCI (Factors Chain International) využívá zajištění rizika factoringovou společností v zemi odběratele do výše 100 %.

Exportní factoring s pojištěním zajišťuje klientům – dodavatelům záruku proti platební neschopnosti odběratelů do výše stanoveného pojistného limitu. V případě pojistné události je klientovi vyplaceno 85 % z hodnoty pohledávky, zbylých 15 % představuje spoluúčast vývozce na ztrátě vývozu.

Princip EXPORTNÍHO FACTORINGU SYSTÉM FAKTOR–FAKTOR

 1. Factoring KB uzavírá s dodavatelem (vývozcem) smlouvu o exportním factoringu.
 2. Dodavatel dodává zboží odběrateli v zahraničí spolu s fakturou, která obsahuje cesní klausuli (postupní doložku) informující odběratele, že daná pohledávka je postoupena na importního faktora v zemi odběratele.
 3. Dodavatel postupuje pohledávku společnosti Factoring KB, která ji dále postupuje importnímu faktorovi v zemi odběratele.
 4. Factoring KB vyplácí dodavateli předfinancování zpravidla ve výši 70–90 %.
 5. Odběratel hradí pohledávku na účet importního faktora v zemi odběratele.
 6. Importní faktor poukazuje platbu na účet společnosti Factoring KB.
 7. Po obdržení platby je provedeno vyúčtování pohledávky s dodavatelem.

V případě neuhrazení pohledávky ve lhůtě 90 dnů po splatnosti z důvodu platební neschopnosti odběratele hradí pohledávku do výše předem smluvně dohodnutého limitu importní faktor.

Princip exportního factoringu systém faktor–faktor

Princip EXPORTNÍHO FACTORINGU S POJIŠTĚNÍM

 1. Factoring KB uzavírá s dodavatelem (vývozcem) smlouvu o exportním factoringu.
 2. Dodavatel jako klient Factoringu KB dodává zboží svému odběrateli v zahraničí.
 3. Dodavatel postoupí pohledávku (faktura s postupní doložkou) s požadovanými dokumenty na faktora.
 4. Faktor poskytne klientovi smluvně stanovené předfinancování a nahlásí pohledávku pojišťovně.
 5. Odběratel platí fakturovanou částku na účet faktora.
 6. Faktor platí dodavateli doplatek snížený o sjednanou provizi a úroky.

V případě neuhrazení pohledávky ve lhůtě 60, resp. 90 dnů po splatnosti je faktorem pojišťovně nahlášena pojistná událost.

Princip exportního factoringu s pojištěním

Princip EXPORTNÍHO FACTORINGU BEZ POJIŠTĚNÍ je shodný s jeho tuzemskou variantou.

Kdo může využívat EXPORTNÍ FACTORING

 • obchodní nebo výrobní společnost, jejíž vývozní aktivity jsou směrovány do většiny zemí světa
 • jedná se o opakované dodávky zboží
 • pohledávky jsou před datem splatnosti
 • zboží je dodáváno na volný dodavatelský úvěr bez zajištění bankovním instrumentem
 • na pohledávky neexistuje právo třetích osob
 • mezi dodavatelem a odběratelem existuje obchodní kontrakt
 • roční objem dodávek prostřednictvím factoringu bude zpravidla vyšší než 10 mil. Kč

Výhody EXPORTNÍHO FACTORINGU

 • zabezpečení rizik až do výše 100 % pohledávky
 • zvýšení konkurenceschopnosti možností dodávat zboží na volný dodavatelský úvěr se splatností zpravidla do 90 dnů (ojediněle do 120 dnů) bez zajištění bankovním instrumentem, jako je akreditiv, bankovní záruka apod.
 • okamžité získání finančních prostředků v měně pohledávky zpravidla ve výši 70–90 % její nominální hodnoty
 • záloha zpravidla do 24 hodin od obdržení dokumentů k pohledávce (faktura + nákladový list a dodací list potvrzené odběratelem)
 • v případě účtu klienta vedeného u KB je připsání finančních prostředků běžně realizováno do 24 hodin
 • zpřesnění plánování a stabilizace cash flow
 • factoring nezatěžuje firmu cizími zdroji – nejedná se o úvěr, ale o zálohu na pohledávku
 • převzetí správy pohledávky faktorem včetně případného vymáhání inkasa – snížení provozních nákladů
 • úroky na základě skutečně poskytnutých finančních prostředků

Náklady spojené s EXPORTNÍM FACTORINGEM

 1. Factoringový poplatek: Zahrnuje poplatek importního faktora, resp. pojišťovny za zabezpečení rizik do výše 100 %, resp. 85 % pohledávky a náklady spojené se správou a vymáháním postoupených pohledávek. Běžně se pohybuje v rozmezí 0,6–1,1 % hodnoty pohledávky.
 2. Úrok: Úročeny jsou poskytnuté zálohy za postoupené pohledávky sazbou na úrovni sazeb krátkodobých bankovních úvěrů.

Vyhledávání

Hlavní navigace