Hlavní stránka Produkty Tuzemský factoring

Tuzemský factoring

Co je to TUZEMSKÝ FACTORING

Tuzemský factoring představuje odkup, financování, správu a inkaso krátkodobých pohledávek, které vznikly na základě dodávek zboží či služeb tuzemským odběratelům. Zboží je dodáváno s odloženou splatností až 180 dnů na bázi volného dodavatelského úvěru.

Factoring KB realizuje jednak tuzemský regresní factoring, tj. se zpětným postihem na klienta, což znamená, že pokud není pohledávka uhrazena v maximální lhůtě 90 dnů po splatnosti, je zpětně postoupena klientovi.

Další variantou je forma bezregresního factoringu s pojištěním. Výhodou tohoto typu factoringu je skutečnost, že veškerá jednání s pojišťovnou včetně stanovování pojistných limitů a hlášení o hrozbě pojistné události vyřizuje Factoring KB.

Pojištění se vztahuje výhradně na případy platební neschopnosti tuzemského odběratele. V případě pojistné události je klientovi vyplaceno 85 % s hodnoty pohledávky, 15 % představuje spoluúčast klienta na pojistné události.

Princip TUZEMSKÉHO FACTORINGU

 1. Factoring KB uzavírá s dodavatelem smlouvu o tuzemském factoringu.
 2. Dodavatel dodává zboží odběrateli spolu s fakturou, která obsahuje cesní klausuli (postupní doložku) informující odběratele, že daná pohledávka je postoupena na společnost Factoring KB.
 3. Dodavatel postupuje pohledávku společnosti Factoring KB (dodavatel má možnost elektronického postupování pohledávek).
 4. Factoring KB vyplácí dodavateli tzv. předfinancování zpravidla ve výši 70–90 % hodnoty pohledávky.
 5. Odběratel hradí pohledávku v plné výši na účet společnosti Factoring KB.
 6. Po obdržení platby je provedeno vyúčtování pohledávky s dodavatelem.

Princip TUZEMSKÉHO FACTORINGU

Princip TUZEMSKÉHO FACTORINGU S POJIŠTĚNÍM

Základem pro uzavření tohoto typu smlouvy je stanovení pojistného limitu na vybrané odběratele.

 1. Factoring KB uzavírá s dodavatelem smlouvu o tuzemském factoringu s pojištěním.
 2. Dodavatel jako klient Factoringu KB dodává zboží svému odběrateli.
 3. Dodavatel postoupí pohledávku (faktura s postupní doložkou) s požadovanými dokumenty na faktora.
 4. Faktor poskytne klientovi předfinancování pohledávky podle smluvně stanovené výše a nahlásí pohledávku pojišťovně.
 5. Odběratel platí fakturovanou částku na účet faktora.
 6. Faktor platí dodavateli doplatek snížený o sjednané poplatky a úroky.

Pokud pohledávka není uhrazena max. do 90 dnů po splatnosti, je faktorem nahlášena pojistná událost pojišťovně.

Princip TUZEMSKÉHO FACTORINGU S POJIŠTĚNÍM

Kdo může využívat TUZEMSKÝ FACTORING

 • obchodní nebo výrobní společnost, která podniká v oblasti výroby, prodeje zboží či některých druhů služeb
 • jedná se o opakované dodávky
 • zboží nebo služby jsou dodávány několika pravidelným odběratelům na volný dodavatelský úvěr bez zajištění bankovním instrumentem
 • pohledávky jsou před datem splatnosti
 • na pohledávky neexistuje právo třetích osob
 • mezi dodavatelem a odběratelem existuje obchodní vztah
 • roční objem dodávek odběratelům prostřednictvím factoringu bude zpravidla vyšší než 10 mil. Kč

Výhody TUZEMSKÉHO FACTORINGU

 • zvýšení konkurenceschopnosti možností dodávat zboží na volný dodavatelský úvěr se splatností zpravidla do 90 dnů (ojediněle do 180 dnů)
 • možnost okamžitě čerpat finanční prostředky kontokorentním způsobem v měně pohledávky, zpravidla 70–90 % její nominální hodnoty
 • předfinancování, zpravidla do 24 hodin od obdržení podkladu pohledávky
 • v případě účtu klienta u KB je připsání finančních prostředků možné ve stejný den s postoupením pohledávky
 • rozšíření objemu prodeje zboží prostřednictvím financování bez obvyklého zajištění vyžadovaného bankami
 • zpřesnění plánování a stabilizace cash flow
 • elektronická forma komunikace umožňující postupování pohledávek a získání denního přehledu o stavu těchto pohledávek, záloh a inkas
 • převzetí správy pohledávky faktorem – snížení provozních nákladů
 • úroky na základě skutečně poskytnutých finančních prostředků

Náklady spojené s TUZEMSKÝM FACTORINGEM

 1. Factoringový poplatek: Zahrnuje poplatek za náklady spojené s administrativním zpracováním postoupených pohledávek, za správu, inkaso a případné pojištění těchto pohledávek. Běžně se pohybuje v rozmezí 0,3–1,0 % z hodnoty pohledávky. V případě bezregresního factoringu může být cena navýšena o pojistné.
 2. Úrok: Úročeny jsou poskytnuté zálohy za postoupené pohledávky sazbou na úrovni sazeb krátkodobých bankovních úvěrů.

Vyhledávání

Hlavní navigace