Hlavní stránka Slovník

Slovník

 • Bezregresní factoring (= s pojištěním)

  Jedná se o financování, správu, inkaso a pojištění pohledávek včetně případného upomínání. Riziko platební neschopnosti nebo nevůle jednotlivých odběratelů nese do výše smluvně stanovených limitů factoringová společnost, která za tímto účelem spolupracuje s komerční pojišťovnou.

 • Definice factoringu (podle Asociace Factoringových společností ČR)

  Factoring je moderní finanční nástroj, který pro svého uživatele představuje alternativu k bankovnímu úvěru. Zdrojem financování jsou pohledávky, které uživateli factoringu vznikají z dodávek zboží nebo za služby. Pohledávky postoupením přecházejí na factoringovou společnost a ta, kromě jejich profinancování, zajišťuje v oblasti správy a inkasa pohledávek pro uživatele factoringu komplex služeb různého rozsahu, případně až po převzetí rizika neplacení z důvodu platební neschopnosti či nevůle jednotlivých odběratelů.

 • Exportní factoring

  Představuje odkup, financování, správu, inkaso, případně i pojištění pohledávek včetně upomínání za zboží či služby dodané, resp. poskytnuté tuzemským dodavatelem zahraničním odběratelům.

 • Factoring

  Factoring je alternativní forma financování pohledávek z dodávek zboží nebo poskytnutí služeb. Jejich splatnost se obvykle pohybuje mezi 90 a 120 dny, výjimečně může dosahovat až např. 180 dnů. Klient se zavazuje, že vybrané nebo všechny pohledávky za vyspecifikovanými odběrateli bude postupovat factoringové společnosti. Ta proti nim poskytne finanční prostředky ve výši odpovídající poměrné části dojednané ve smlouvě. Po úhradě odběratelem na účet factoringové společnosti je dílčí transakce zúčtována a klient má k dispozici doplatek. Zpravidla se jedná o dlouhodobou, nikoli jednorázovou spolupráci. Finanční prostředky, které by měl uživatel factoringu jinak vázané v pohledávkách, jsou mu díky factoringu průběžně k dispozici.

 • Importní factoring

  Umožňuje zahraničnímu dodavateli tuzemského odběratele získat krátkodobé financování bez nutnosti vystavení jakéhokoli zajišťovacího instrumentu typu bankovní záruky, akreditivu, směnky aj.

 • Odkupy pohledávek

  Odkup pohledávek představuje odkup, financování správu a inkaso pohledávek s krátkodobou, střednědobou nebo dlouhodobou splatností. Spodní hranice odkupovaných pohledávek se zpravidla pohybuje kolem 5 mil. Kč. Jejich minimální splatnost je obvykle od 180 dnů, splatnost je možné sjednat formou splátkového kalendáře. Jedná se o produkt vhodný pro jednorázové i opakované transakce. Pohledávky mohou být odkupovány s postihem nebo bez postihu na původního majitele pohledávky.

 • Rámcový (bilanční) factoring

  Je produkt pro klienty, kteří flexibilně pracují se strukturou aktiv a pasiv. Postoupením pohledávek na factoringovou společnost se sníží jejich objem, eventuálně se zlepší jejich struktura. Nedojde k navýšení úvěrové angažovanosti společnosti ani ke zvýšení objemu cizích zdrojů. Naopak, zrychlí se peněžní tok a sníží celková zadluženost.

 • Regresní factoring

  Jedná se o financování, správu a inkaso pohledávek včetně případného upomínání, kdy factoringová společnost nenese riziko platební neschopnosti nebo nevůle odběratele. V případě nezaplacení pohledávky odběratelem ve smluvené lhůtě 90 dnů dochází k jejímu postoupení zpět na klienta.

 • Retailový factoring

  Je určen klientům s menším objemem fakturace (cca do 30 mil. Kč ročně), kteří opírají své podnikání o pravidelnou dodávku zboží či poskytnutí služeb vybraným odběratelům. Tato modifikace je doprovázena užším rozsahem informací a dokumentů požadovaných pro uzavření smlouvy.

 • Reverzní factoring

  Tato varianta factoringu podporuje obchodní spolupráci mezi společnostmi rozdílné velikosti či finanční síly. Obchodní riziko leží z větší míry na bonitním odběrateli, který factoringové společnosti na pravidelné bázi písemně uznává dodavatelem postoupené pohledávky.

 • Tuzemský factoring

  Jedná se o odkup, financování, správu, inkaso, případně i pojištění pohledávek včetně upomínání za zboží či služby dodané, resp. poskytnuté tuzemským dodavatelem tuzemským odběratelům.


Vyhledávání

Hlavní navigace